Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Článok 6 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
N/2021

NÁVRH

 

 

Mesto Levoča podľa § 6 ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  v znení neskorších predpisov

 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

 

 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Levoča sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Levoča

 

Článok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:
 2. a) sumou 60,00 eur za dieťa do 3 rokov veku,
 3. b) sumou 10,00 eur za dieťa nad 3 roky veku.

 

 

 1. Príspevok podľa písm. b) a c) predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.

 

 

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

 

 1. a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

 

 1. b) ktoré nedochádzalo do materskej školy, v ktorej bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

Článok 3

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

 1. Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva v individuálnej a skupinovej forme vyučovania:

 

 

Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva:

 1. Prípravné štúdium
  1. zákonný zástupca neplnoletého žiaka v prípravnom štúdiu v individuálnej forme mesačne sumou 8,00 €
  2. zákonný zástupca neplnoletého žiaka v prípravnom štúdiu v skupinovej forme mesačne sumou 6,00 €

 

 1. Základné štúdium
  1. zákonný zástupca neplnoletého žiaka v individuálnej forme vyučovania mesačne sumou 8,00 €
  2. zákonný zástupca neplnoletého žiaka v skupinovej forme vyučovania mesačne sumou 6,00 €
  3. zákonný zástupca neplnoletého žiaka vo vedľajšom nástroji mesačne sumou 8,00 €
  4. zákonný zástupca neplnoletého žiaka v druhom hlavnom nástroji mesačne sumou 20,00 €

 

 1. Štúdium pre dospelých
 2. plnoletý žiak – študent od 18 do 25 rokov mesačne sumou 8,00 €
 3. plnoletý žiak – nezamestnaný od 18 do 25 rokov mesačne sumou 8,00€
 4. plnoletý žiak – zamestnaný od 18 do 25 rokov mesačne sumou 15,00 €
 5. plnoletý žiak – nad 25 rokov v individuálnej forme vzdelávania mesačne sumou 15,00 €
 6. plnoletý žiak – nad 25 rokov v skupinovej forme vzdelávania mesačne sumou 15,00 €
 7. plnoletý žiak – do 25 rokov v základnom štúdiu v individuálnej forme vzdelávania v druhom hlavnom nástroji mesačne sumou 15,00 €

Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva.

 

 

Článok 4

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 10,00 eur.

 

 

 

 

 

Článok 5

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času s trvalým pobytom v meste Levoča prispieva:

 

 1. a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka mesačne sumou 3,00 eur,
 2. b) plnoletý žiak – študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 4,00 eur,
 3. c) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov – nezamestnaná mesačne sumou 5,00 eur,
 4. d) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov – zamestnaná mesačne sumou 15,00 eur.

 

 

Článok 6

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

 1. Príspevok rodiča/zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je vo výške určenej pre 2. finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií (ďalej len „finančné pásmo“); finančné pásma určuje príslušné ministerstvo podľa osobitného predpisu[1].

 

 1. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,05 eur na jedno hlavné jedlo.

 

 1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je vo výške ustanovenej osobitným predpisom[2] za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

 

 1. Ak zriaďovateľ nezabezpečí stravovanie pre dieťa, ktorého zdravotný stav na základe posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu) vyžaduje osobitné stravovanie, v tomto prípade dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa predchádzajúceho odseku zriaďovateľ vyplatí prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

 

 1. Príspevok podľa odseku 1 a odseku 2 uhrádza rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
 2. odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a rodič/zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
 3. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a rodič/zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.

 

 1. Ďalšie podmienky stravovania a priznania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa určuje zápisný lístok stravníka.

 

 

Článok 7

Spoločné ustanovenia

 

 

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uhrádzajú do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uhrádzajú najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
 3. Vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia osobitnými predpismi.

 

 

Článok 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

 1. Mestské zastupiteľstvo v Levoči  schválilo toto Všeobecné záväzné nariadenie mesta  č. xx/2021  uznesením  č. x/xx  zo dňa  06. 2021.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 0 08. 2021.
 3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 8/2019, ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča.

 

 

Vyvesené: 02. 06. 2021

Zvesené :   .   . 2021

Účinnosť : 01.08.2021

 

V Levoči dňa: xx.06.2021

 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor  mesta

 

 

[1] §140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov