Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Článok 6 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
xx/2021
Schválené
17. júna 2021

Mesto Levoča v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších a ustanoveniami zákona č. 544/ 2010  Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v znení neskorších predpisov

 

vydáva

VŠEOVECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LEVOČA

(ďalej len „VZN“)

Č xxx/2021

ktorým sa mení a dopĺňa Článok 6 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča, ktorý znie takto:

 

Článok 1

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 1. Príspevok rodiča/zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je vo výške určenej pre 2. finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií (ďalej len „finančné pásmo“); finančné pásma určuje príslušné ministerstvo podľa osobitného predpisu[1].
 2. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,05 eur na jedno hlavné jedlo.
 3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je vo výške ustanovenej osobitným predpisom[2] za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
 4. Ak zriaďovateľ nezabezpečí stravovanie pre dieťa, ktorého zdravotný stav na základe posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu) vyžaduje osobitné stravovanie, v tomto prípade dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa predchádzajúceho odseku zriaďovateľ vyplatí prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
 5. Príspevok podľa odseku 1 a odseku 2 uhrádza rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
  a/ odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a rodič/zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
  b/ neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a rodič/zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
 6. Ďalšie podmienky stravovania a priznania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa určuje zápisný lístok stravníka.

 

Článok 2

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Mestské zastupiteľstvo v Levoči  schválilo toto VZN  mesta  č. x/2021  uznesením  č. x/xx  zo dňa  06. 2021.
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 08. 2021.
 3. Týmto sa dopĺňa a mení sa Článok 6 VZN mesta Levoča č. 8/2019, ktorým sa zosúladí právny stav so súčasným stavom pri poskytovaní  výšky príspevkov na  čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča.

 

V Levoči dňa: xx.06.2021

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor  mesta

 

Vyvesené: xx. 06. 2021
Zvesené :   .   . 2021
Účinnosť : 01.08.2021

 

[1] §140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov