Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2021, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 19 Záväznej časti Územného plánu mesta Levoča

Číslo
3/2021
Schválené
22. apríla 2021
Vyhlásené
29. apríla 2021