Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
N/2021
Schválené
27. októbra 2021

NÁVRH

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

v y d á v a  pre územie mesta Levoča

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA

č. ……/2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 1/2021 sa mení a dopĺňa takto:

(1)        V § 5, bod 2 znie takto:

Mesto Levoča poskytuje sociálne bývanie v bytoch bežného štandardu v týchto bytových domoch:

 1. č. 1417, Železničný riadok č. 23, Levoča (39 bytov)
 2. č. 3314, Rozvoj č. 21A, 21B Levoča (20 bytov)
 3. č. 3313, Francisciho č. 23A, 23B Levoča (20 bytov)
 4. d) č. 3381, Potočná č. 38, Levoča (24 bytov)
 5. e) č. 3547, Potočná č. 39, Levoča (24 bytov)
 6. f) č. 3548, Potočná č. 40, Levoča (24 bytov)

(2)        V § 7, bod 4 a vypúšťa.

Doterajšie body (5) až (11) sa označujú ako body (4) až (10).

(3)        V § 8, bod 1 znie takto:

Výška ročného nájomného je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 opatrenia MF SR č. 01/R 2008 z 23.4.2008 o regulácii cien nájmu bytov v percentuálnom vyjadrení z obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov:

 1. a) nájomné byty Železničný riadok č. 23                          5,00 %
 2. b) nájomné byty Levočské Lúky č. 25,26,27,28                3,50 %
 3. c) nájomné byty Rozvoj č. 21A,B                                    3,75 %
 4. d) nájomné byty J. Francisciho č. 23A,B                          3,75 %
 5. e) nájomné byty Potočná ul. č. 38                                    3,50 %
 6. f) nájomné byty Potočná ul. č. 39                                  3,50 %
 7. g)        nájomné byty Potočná ul. č. 40                                  3,50 %

Čl. II

(1)        Uznesením č. ……. na svojom  …………… zasadnutí konanom dňa ………….. Mestské zastupiteľstvo v Levoči schválilo tento doplnok Všeobecne záväzného nariadenia č. ……./2021.

(2)        Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta a účinnosť dňom 01.12.2021.

 

 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor mesta

Vyvesené dňa: 13.10.2021

Zvesené dňa:

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom (mestskom) úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Adresa: Mesto Levoča,

Mestský úrad, Nám. M. Pavla č. 4, 054 01  Levoča; alebo martin.drahomirecky@levoca.sk