Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
10/2020
Schválené
15. decembra 2020
Vyhlásené
30. decembra 2020
Účinnosť od
14. januára 2021