Oznamy mesta

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Stratégia CR v okrese Levoča 2021-2027 výhľadovo do roku 2030

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“,  v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje občanom, že na Mestský úrad v Levoči bolo doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“.

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta  od pondelka do piatku v čase od 08.00 do 14.00 hod.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča