Oznamy mesta

Vyhodnotenie pripomienok na dopracovanie návrhu stratégie cestovného ruchu v okrese Levoča 2021-2027, výhľadovo do roku 2023

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027), výhľadovo do roku 2030“,  v súlade s § 15 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje občanom, že v zmysle doručeného Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu vydaného Okresným úradom dňa 08.09.2023 mesto Levoča zverejňuje stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu s uvedením, ako ich zohľadnil a zapracoval do návrhu strategického dokumentu.

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK NA DOPRACOVANIE NÁVRHU STRATÉGIE CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 – 2027, VÝHĽADOVO DO ROKU 2030.

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta  od pondelka do piatku  v čase od 08.00 do 15.00 hod.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča