Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 9/2010 – Štatút mesta Levoča

Číslo
9/2011
Schválené
28. júla 2011
Účinnosť od
18. augusta 2011