Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2008 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Číslo
18/2009
Schválené
19. februára 2009
Účinnosť od
6. novembra 2009