Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 122/2004 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča v znení neskorších predpisov

Číslo
28/2008
Účinnosť od
1. januára 2009