Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Levoča

Číslo
1/2011
Schválené
27. januára 2011
Účinnosť od
11. februára 2011