Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení VZN č. 147/2005, VZN č. 1/2006, VZN č. 13/2008, VZN č. 4/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 1/2010

Číslo
13/2010
Schválené
16. novembra 2010
Vyhlásené
29. novembra 2010
Účinnosť od
28. decembra 2010