Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení VZN č. 147/2005, VZN č. 1/2006, VZN č. 13/2008 a VZN č. 4/2009

Číslo
2/2010
Schválené
25. februára 2010
Účinnosť od
27. marca 2010