Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 20/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Levoča

Číslo
7/2010
Schválené
22. apríla 2010
Účinnosť od
17. mája 2010