Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Levoča

Číslo
2/2009
Účinnosť od
6. marca 2009