Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
3/2010
Schválené
25. februára 2010
Účinnosť od
15. marca 2010