Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 7/2006 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia , vykonávajú činnosť na území mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta

Číslo
1/2009
Účinnosť od
6. marca 2009