Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
5/2022
Schválené
23. júna 2022
Vyhlásené
2. júna 2022
Účinnosť od
1. septembra 2022