Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN č. 10/2021 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Číslo
3/2022
Schválené
27. apríla 2022
Vyhlásené
9. mája 2022
Účinnosť od
24. mája 2022