Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
1/2022
Schválené
17. februára 2022
Vyhlásené
18. februára 2022
Účinnosť od
15. marca 2022