Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Úprava verejných priestranstiev v meste Levoča

Projekt s názvom: Úprava verejných priestranstiev v meste Levoča

Os. č. 4
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.   3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Kód opatrenia:                        322
Výzva č.                                    30/PRV/MAS 04
Kód projektu:                          442041300141
Miesto realizácie projektu:   Levoča, okres Levoča


Celkové  oprávnené výdavky na realizáciu predmetu projektu  v sume  11848 EUR.


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z:

a) prostriedkov EPFRV v sume  9478,40 EUR, ktorá predstavuje 80 % z celkových oprávnených
    výdavkov,
b) prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2369,60 EUR, ktorá predstavuje 20 % z celkových
    oprávnených výdavkov.


Premetom projektu je umiestnenie 125 ks lavičiek v lokalite mesta a na sídliskách Prameň, M. R. Štefánika, Rozvoj, Železničný riadok, Západ v katastrálnom území mesta Levoča.


Zámerom projektu:

- zvýšenie obytných kvalít riešeného územia,

- zlepšenie stavebno - technického stavu prvkov drobnej architektúry,

- rozšírenie oddychového potenciálu projektom riešeného územia,

- zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste Levoča,

- starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateľstva.


Ciele projektu:

- vytvorenie hodnotných plôch za účelom regenerácie a oddych pre  obyvateľov mesta a regiónu MAS,

- podpora a starostlivosť o hodnotné územie, ktoré slúži verejnosti,

- podpora konceptu ochrany lokality, ktorá je dôležitým prvkom kvality

  života obyvateľstva a jej trvalej  udržateľnosti.


Špecifické ciele:

- vytvorenie prirodzeného centra pre oddych a regeneráciu obyvateľov  mesta, regiónu MAS
  a návštevníkov,

- zabezpečenie primeranej občianskej infraštruktúry s cieľom prispieť k stabilizácii vidieckej populácie,

- obnova a rozvoj obce so zachovaním historického dedičstva,

- zlepšenie stavu obecného majetku a infraštruktúry vidieka.


Priebeh projektu:

Začiatok realizácie projektu: 05/2014
Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2014


Výsledky a dopady projektu:

- revitalizované lokality budú slúžiť širokému okruhu obyvateľstva pre bezpečné trávenie voľného
  času (oddych, regenerácia),

- snaha, aby mesto bolo štýlové, v ktorom budú rešpektované a uplatňované princípy trvalo
  udržateľného rozvoja s využívaním všetkých možnosti, kde bude vytvorené prostredie, podmienky
  podporujúce zvyšovanie úrovne a kvality života obyvateľstva a návštevníkov mesta,

- zachovanie krajinného obrazu a rešpektovanie historického aspektu,

- projektový zámer bude realizovaný v záujme všestranného zlepšenia úrovne, kvality  a potrieb
  vidieckeho obyvateľstva.


Článok zverejnený LIM august 2014
Každá zmena je krokom vpred

Mesto Levoča na jednej strane disponuje veľkým kultúrnym , prírodným, historickým potencionálom, má vhodné podmienky pre vidiecky cestovný ruch, bohatú vnútroregionálnu kultúru, tradície, zvyklosti, infraštruktúru pre oddych a regeneráciu, avšak na druhej strane sa tu vyskytuje absencia technickej infraštruktúry a vybavenosti v poskytovaní verejných služieb. Nášmu mestu dlhodobo chýbalo vybavenie mestského mobiliáru vo verejných oddychových zónach v požadovanom množstve a kvalite. Keďže máme viacero takýchto oddychových zón, ktoré sú využívané obyvateľmi mesta, študentmi, domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi, bolo nevyhnutné tento problém riešiť. Obnova a rozvoj mesta Levoča, zlepšenie stavu infraštruktúry, zabezpečenie dostatočnej vybavenosti územia, úprava viditeľných plôch a verejných priestranstiev boli ďalšie dôvody, ktoré nás viedli k vypracovaniu nasledovných projektov :

Levoča – modernizácia verejných priestranstiev a oddychovej zóny – tohto roku úspešne zrealizovaný projekt, predmetom ktorého bolo umiestnenie 110 kusov odpadkových košov na sídliskách Prameň, Západ, Rozvoj, Ul. M. R. Štefánika a Ul. Železničný riadok a v lokalite cykloturistického chodníka a vodnej nádrže. Odpadkové koše sú masívne, celobetónové s pozinkovanou plechovou vložkou.

Úprava verejných priestranstiev v meste Levoča – je názov ďalšieho projektu , ktorý bol zrealizovaný tento rok, prispel k skvalitneniu a rozvoju územia ako aj potrieb obyvateľstva. Jeho zámerom bolo umiestnenie 125 kusov lavičiek v lokalite mesta a na sídliskách Prameň, Rozvoj, západ, Ul. M.R. Štefánika a Ul. Železničný riadok.

Samozrejme pri osadení nových prvkov drobnej architektúry bola snaha, aby mesto ostalo štýlové, zachovalo si svoj krajinný obraz a bol rešpektovaný historický aspekt Levoče.

Verím, že nový mobiliár (koše, lavičky) budú nepoškodené slúžiť dlhú dobu, a že si ich naši občania budú chrániť a prispejú k zabezpečeniu vyššej atraktivity a životných podmienok obyvateľstva mesta Levoča.

 

Ing. Miroslav Vilkovský – primátor mesta Levoča

 

 

 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka