Aktuality

Mesto začína rekonštruovať červený meštiansky dom na Námestí Majstra Pavla

IMG_1696

Mesto Levoča zahájilo 15. apríla realizáciu stavby „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č.2936/1 – Obnova objektu prostredníctvom zhotoviteľa diela, spoločnosti VION, a.s.

Cena diela vo výške 3 261 208,78 EUR s DPH je financovaná z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Výzvy č.02I02-29-V01 a z vlastných zdrojov mesta Levoča. „Je to jedna z posledných budov na Námestí Majstra Pavla, ktorá nebola zrekonštruovaná. Postavená bola v 15. storočí. Jej stav je navonok i vnútri zlý. Už v roku 2020 sme kvôli jej záchrane museli komplet zrekonštruovať strechu, ktorej súčasťou bola výmena strešného plášťa a klampiarkych doplnkov spolu s odvodnením strechy dažďovým strešným systémom a lokálnymi výmenami poškodených častí krovu,“ povedal Miroslav Vilkovský – primátor mesta Levoča.

Objekt meštianskeho domu je súčasťou radovej zástavby a uzatvára na severnej strane juhozápadný blok námestia. Patrí k významným dokladom architektonického a historického vývoja mesta. Súčasný stavebno-technický stav objektu je značne narušený. „Tento objekt bol roky využívaný len čiastočne a rekonštrukciou mu chceme prinavrátiť život. Išlo pôvodne o kupecký objekt, slúžil na remeselné a skladové účely, čiastočne obývaný. V najhoršom stave je predný suterén, ktorý je napadnutý hubou, celé prízemie zavĺha, je tu veľa statických porúch a potrebné bude aj odstrániť nevhodné zásahy 20. storočia,“ povedal generálny projektant Milan Dzurilla.

Cieľom obnovy objektu je zlepšenie stavebno – technických vlastností, eliminovanie ďalšieho poškodenia objektu, najmä vlhkosťou, zlepšenie energetickej hospodárnosti, predĺženie životnosti a tým udržateľnosti objektu, prinavrátenie jeho estetických a funkčných vlastností s prihliadnutím na zachovanie autenticity objektu, zvýšenie jeho atraktívnosti s dostupnejšími možnosťami využitia s cieľom oživiť objekt poskytnutím obnovených priestorov verejnosti. „Po rekonštrukcii bude mať táto budova pre mesto strategický význam, plánujeme tu presťahovať všetky menšie kancelárie a prevádzky, ktoré sídlia v ďalších troch nehnuteľnostiach na námestí. Z budovy kina tu plánujeme presťahovať Turisticko-informačnú kanceláriu a verejné toalety. Z budovy na Námestí Majstra Pavla č. 28 tu premiestnime kancelárie rôznych inštitúcií. Z budovy č. 43 by sa tu mala presťahovať Galéria mesta Levoča,“ pokračuje primátor.

Vzhľadom na technologický postup, rozsah stavebných prác a zabezpečenie bezpečnosti chodcov a motorových vozidiel dôjde od 15. apríla ku uzatvoreniu prepojovacej ulice medzi Námestím Majstra Pavla a Kláštorskou ulicou.

Obyvateľov prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť, ako aj zodpovedné dodržiavanie vykonávaných bezpečnostných opatrení počas realizácie stavebných prác.

Rekonštrukcia by mala byť ukončená v závere roka 2025.

Galéria