Oznamy mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej umeleckej školy

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054  01 Levoča  v zmysle ustanovení  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 596/2003 Z. z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej umeleckej školy,
Námestie Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča  s predpokladaným nástupom
od 1. júla 2024

 

1. Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 138/2019 Z. z.“), ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
 • splnenie podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z.  z..

2. Inými požadovanými predpoladmi sú:

 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich ZUŠ,
 • orientácia v problematike regionálneho školstva, osobitne pre ZUŠ,
 • znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
 • organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia škôl a školských zariadení.

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná vlastnoručne podpísaná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy na päť ročné funkčné odbobie,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nachádzajú na webovom sídle mesta levoca.sk.

Vytlačený a uchádzačom podpísaný text informácie pre dotknutú osobu je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť vo výberovom konaní.

4. Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 • Výberovou komisiou je príslušná rada školy.

5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasti na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadosti je 09. 05. 2024 (štvrtok) do 13,00 hod.

Upozornenie: rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie – ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča – NEOTVÁRAŤ

na adresu:
Mestský úrad Levoča
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školský úrad
Námestie Majstra Pavla 4

054 01  Levoča

alebo

doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča.

Na oneskorene doručené a neúplné žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Zverejnené: Dňa 19. 04. 2024