Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Marek Hric, Kurimany 53, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
732/2024 03.04.2024 08.04.2024 5 dní Dňa 03.04.2024 podal Marek Hric, Kurimany 53, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks listnatých drevín (topoľ). Uvedené dreviny rastú na pozemku parcelné čísla KN C 4047/1 a KN E 4048/36 (KN C 4048/1) pri poľnohospodárskom družstve Kurimany v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedené parcely sú vo vlastníctve mesta Levoča, resp. žiadateľa. Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú v zlom zdravotnom stave. Padajúce suché konáre ohrozujú majetok  a bezpečnosť ľudí. Na okolitých pozemkoch a na prístupovej ceste sa budú v budúcnosti realizovať terénne úpravy.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.