Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 


1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej: parc. č. KN-C 2815/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 127 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 79/2023, vyhotoveného dňa 13.12.2023, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemkov:

  • č. KN-C 2815/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 168 m2 ;
  • č. KN-C 2815/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 233 m2 ;
  1. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča

pre žiadateľa: Daniel Pollák, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 40,00 eur/m2,  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o:

  • prevod pozemku s nízkou hodnotou;
  • prevod pozemku s malou výmerou nachádzajúceho sa v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemcu o kúpu pozemku: pozemku parc. č. KN-C 2815/6, pozemku parc. č. KN-C 2815/7 a pozemku parc. č. KN-C 2815/8, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8046 k. ú. Levoča.

Podľa znaleckého posudku, ktorý vypracoval dňa 14.02.2024 Ing. Peter Turek, Levoča je všeobecná hodnota pozemku 35,35 eur/m2, teda celkom 4 489,45 eur.  


2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v k. ú. Levoča parc. č. KN-C 1492/28, zast. plocha s výmerou 8 m2, oddeleného Geometrickým plánom č. 32/2023, vyhotoveného dňa 01.06.2023, geodetom Ľudovítom Muranským, IČO: 33 063 826, z pozemku parc. č. KN-C 1492/1, ostatná plocha s výmerou 2 5079 m2, evidovaný na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, pre Petra Ilaša a manž. Ing Adrianu Ilašovú v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 40 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o:

  • prevod nehnuteľnosti so zreteľom na jej stav a polohu, kedy o kúpu má záujem len jeden záujemca,
  • prevod pozemku s malou výmerou, nachádzajúceho sa v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve záujemcu o kúpu pozemku,
  • prevod nehnuteľností s nízkou hodnotou.

Hodnota pozemku podľa Čl. 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení je stanovená ako minimálna jednotková východisková kúpna cena pozemkov na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží 40 eur/m2, teda celkom 320,00 eur.  


3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča, a to:

–  pozemku parc. č. KN-C 3056/43 – zast. pl. s výmerou 118 m2, oddeleného od pozemku parc. č. KN-C 3056/9 – zast. pl. s výmerou 1 203 m2 na podklade Geometrického plánu č. 33981302-21/2024, vypracovaného Jánom Buríkom (IČO: 33981302) dňa 12.03.2024 (ďalej len GP 33981302-21/2024) vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Levoča, so sídlom Potočná 806/6, Levoča, SR, IČO: 31952330 (List vlastníctva č. 2451) za

–  pozemok parc. č. KN-C 3056/42 – zast. pl. s výmerou 418 m2, oddeleného od pozemku parc. č. KN-C 3056/1 – zast. pl. s výmerou 13 127 m2 na podklade GP 33981302-21/2024 vo vlastníctve Mesta Levoča, so sídlom Nám. Majstra Pavla 4/4, Levoča, SR, IČO: 329321 (List vlastníctva č. 1).

Po zámene nehnuteľností vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN-C 3056/43 – zast. pl. s výmerou 118 m2 v celosti (1/1) sa stane Mesto Levoča, a vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN-C 3056/42 – zast. pl. s výmerou 418 m2 v celosti (1/1) sa stane Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča.

Zámena sa zrealizuje v súlade s Článkom 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení a v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktoré umožňuje schváliť tento prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že tento prevod:

  • podporuje verejný záujem, t. j. záujem, ktorý prináša prospech (majetkový alebo iný) všetkým obyvateľom mesta alebo mnohým obyvateľom mesta (väčšej komunity), nie len jednotlivcom alebo skupinám osôb; teda prevod nehnuteľností podporujúci všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel;
  • podporuje rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, vedeckých, vzdelávacích, športových, kultúrnych potrieb mesta alebo spoločenského života v meste.

Vzhľadom na rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča uhradí mestu Levoča finančné vyrovnanie vo výške 300,00 eur (1,00 eur / m2 rozdielu vo výmere zamieňaných pozemkov).

Podľa znaleckého posudku č. 38/2024, vypracovaného Ing. Petrom Turekom dňa 22.03.2024 je všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 3056/42 – zast. pl. 18,35 eur/m2, teda po zaokrúhlení celkom 7 700,00 eur.


4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C 2674/8 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 43 m2, k. ú. Levoča vo vlastníctve mesta Levoča, pre Františka Boroviaka a manž. Jozefínu Boroviakovú, v celosti (1/1) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 40 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že ide o prevod pozemku s malou výmerou a nízkou hodnotou.

Hodnota pozemku podľa Čl. 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení je stanovená ako minimálna jednotková východisková kúpna cena pozemkov na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží 40 eur/m2, teda celkom 1 720,00 eur.


Vyvesené:
Zvesené: