Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Premostenie Levočského potoka, Ul. Predmestie, Levoča

Premostenie Levočského potoka, Ul. Predmestie, Levoča

Projekt s názvom:   Premostenie Levočského potoka, Ul. Predmestie, Levoča

 

Os č.:                         4
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:
                                  3.4.2  Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia:        322
Výzva č.:                  7/4.2 ISRÚ/2011
Kód projektu:         442041100085
Miesto realizácie projektu: Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu:  21 516,36 EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EPFRV v sume 13 986,79 EUR, spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 496,70  EUR, vlastné zdroje  v sume 4 032,87 EUR.

 

Predmetom projektu:
Výstavba lávky - realizácia premostenia Levočského potoka, Ul. Predmestie, Levoča.

 

Ciele projektu:
● Zabezpečenie rozvoja infraštruktúry mesta, zlepšenie vybavenosti a vzhľadu mesta - obce s cieľom prispieť ku kvalite života obyvateľstva vo vidieckom priestore.
● Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a jej vybavenosti.
● Skvalitnenie technickej schopnosti a vybavenosti územia, zachovanie charakteristického
    vzhľadu krajiny jedinečného a typického pre daný región.
● Zachovanie charakteristického krajinného rázu a identity.
● Záujem obcí a verejnosti o ochranu životného prostredia a krajiny.
● Zachovanie krajinno - historického dedičstva.
● Zabezpečiť primeranú infraštruktúru a prispieť k stabilizácii vidieckej populácie.

 

Špecifické ciele:
● Zlepšenie stavu obecného majetku a vidieckej infraštruktúry, zachovanej miestnej identity a kultúrnej kontinuity za účelom zvýšenia a zatraktívnenia mesta (obce).
● Zatraktívnenie vidieckeho prostredia podporou úpravy - obnovy.
● Podpora infraštruktúry a vybavenosti obce, ktorá zabezpečuje a poskytuje služby verejného charakteru.
● Prepojenosť cieľov projektu na ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia a Programu rozvoja vidieka na príslušné programovacie obdobie.

 

Priebeh projektu:
●  Začiatok realizácie projektu:    9/2011
●  Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 12/2012

 

Výsledky a dopady projektu:
- zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste Levoča,
- poskytovanie kvalitnej verejnej služby pre verejnosť,
- revitalizácia verejného priestranstva po povodniach,
- zabezpečenie primeranej občianskej infraštruktúry a prispievanie k stabilizácii vidieckej
  populácie,
- prispievanie k zlepšeniu socio - ekonomického rozvoja prostredníctvom budovania
   občianskej infraštruktúry.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka