Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra – puto spájajúce obyvateľov vidieka

Projekt s názvom:  Kultúra – puto spájajúce obyvateľov vidieka

Os. č. :      4                               
 

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č. 

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 

Kód opatrenia:                               321  
Výzva č.  :                                        33/PRV/MAS 04  
Kód projektu:                                 441041300162
Miesto realizácie projektu:           Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 9771,24 eur


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

 • prostriedkov EPFRV v sume  6 514,16  EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
 • prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 1 628,54 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov

 

Predmetom projektu: Nákup stolov a stoličiek pre účely realizácie bezplatných kongresových, voľno-časových, spoločenských a kultúrnych aktivít verejného a nezárobkového charakteru.


Ciele projektu:

 • Investícia do najväčších voľnočasových, spoločenských a konferenčných priestorov v Levoči, s možnosťou ich variabilného využitia pre vidiecky cestovný ruch, spoločensky orientovaný cestovný ruch,  na realizáciu kultúrnych, spoločenských a súkromných podujatí pre obyvateľov okresného mesta Levoča a jeho spádových obcí.
 • Zviditeľnenie regiónu a mesta, ako miesta konania voľno-časových  a spoločenských podujatí  
 • Podpora informačnej funkcie cestovného ruchu na všetkých stupňoch a úrovniach, zatraktívnení voľno-časových, klubových  a spoločenských priestorov, vylepšením ich technickej vybavenosti a zabezpečením dostatočnej kapacity a bezpečnosti
 • Rozvoj a propagácia jedinečnosti a originality destinácie prostredníctvom  rozvoja  cestovného ruchu so širokospektrálnym zameraním vrátane voľno-časových, oddychových , klubových aktivít a sprievodného programu v špičkovom technickom zariadení jeho účastníkom.

 

Špecifické ciele:

 • Vytvorenie kvalitných technických a kapacitných podmienok pre realizáciu voľno – časových, klubových ,  , kultúrno-spoločenských  podujatí.
 • Zlepšenie podmienok pre voľno-časové, kultúrno-spoločenské aktivity a celkove zvýšenie životnej úrovne obyvateľov,  rozvoj a skvalitnenie občianskej vybavenosti mesta.
 • Prepojenosť cieľov projektu na ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia a Programu rozvoja vidieka, PHSR mesta Levoča:

 

Priebeh projektu:

 • Začiatok realizácie projektu : 12/2014
 • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 03/2015


Intenzita využívania predmetu projektu:

 • Organizovanie nových hudobných, divadelných a filmových festivalov a pokračovanie  v ďalších ročníkoch už zabehnutých, tradičných hudobných a divadelných festivalov na miestnej, regionálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni (amatérka a profesionálna forma).
 • Priebežná realizácia vidieckeho,  kongresového turizmu, kultúrnych, spoločenských a súkromných podujatí, na základne intenzívnej propagácie uvedených priestorov a následného dopytu organizátorov.
 • Rozšírenie ponuky kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových aktivít súvisiacich s rozvojom a podporou regionálnych tradícií a ich zahrnutie do Kalendára podujatí, s cieľom intenzívneho využívania daného priestoru.

 

 

 

                               


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka