Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mariánska hora Levoča- revitalizácia zelene a obnova oddychovej zóny

Projekt s názvom:  Mariánska hora Levoča- revitalizácia zelene a obnova oddychovej zóny

Os. č. :      4                               
 

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.  3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
                                              

Kód opatrenia:                               322
Výzva č.  :                                        7/4.2/ISRÚ/2011
Kód projektu:                                 442041100091
Miesto realizácie projektu:           Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 21048,16


NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

 • prostriedkov EPFRV v sume 17 415,63  EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
 • prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 3 483,13 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov

 

Predmetom projektu: revitalizácia vegetačných prkov areálu, prvkov drobne architektúry s cieľom zatraktívniť a zobytniť jadro významného a najviac navštevovaného pútnického, oddychového miesta ako krajinno-urbanistického celku Mariánskej hory nielen pre každoročne konané púte, ale aj krátkodobú každodennú a víkendovú rekreáciu miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta Levoča.


Ciele projektu:

 • rozšírenie rekreačného potenciálu územia Mariánskej hory s dominantným kompozičným a funkčným  postavením baziliky - kostola Panny Márie nielen pre každoročné konanie púte, ale aj každodennú oddychovú alebo víkendovú rekreáciu miestnych obyvateľov mesta, regiónu  a návštevníkov mesta,
 • skvalitňovanie, zvýšovanie úrovne a kvality  občianskej infraštruktúry a vybavenosti,
 • zachovanie charakteristického krajinného razu, jeho  identity a autenticity,
 • vytvoriť ekologicky hodnotné plochy pre  regeneráciu  a oddych pre obyvateľov mesta a regiónu,
 • podpora a trvalá starostlivosť o hodnotné územie, ktoré slúži verejnosti,
 • podpora konceptu ochrany lokality (územia - oddychová zóna), ktorá je dôležitým prvkov kvality života  obyvateľstva a jej trvalej udržateľnosti,
 • príprava a realizácia komplexných programov zvyšovania úrovne a rozširovania priestranstva  na trávenie  voľného času a iných atraktivít na miestach,ktoré lákajú veľké množstvo návštevníkov,
 • zabezpečenie vysokokvalitnej verejnej infraštruktúry, produktov a atrakcií, ktoré prispejú k rozvoju atraktívnosti územia.


Priebeh projektu:

Začiatok realizácie projektu : 03/2013
Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 03/2015


Intenzita využitia projektu:

 • výsledky projektu budú využívané celoročne na  miestnej, regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni všetkými cieľovými skupinami (individuálne, skupinové pobyty – pútnický, odychový, regeneračný, kultúrny, poznávací turizmus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka