Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Oznámenie daňovníkom a poplatníkom mesta LevočaVytlačiť
 

Na základe platnosti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto Levoča ustanovuje vo Všeobecne záväzných
nariadeniach (ďalej len VZN) na rok 2011 pre daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane a
komunálny odpad úľavy, zníženie dane, prípadne oslobodenia od platenia miestnej dane, resp.
poplatku za komunálny odpad. Žiadame všetkých, ktorí chcú požiadať o úľavu (oslobodenie), aby
rešpektovali termín, dokedy je možné prijať od občanov tieto požiadavky. Samozrejme, k žiadosti
musia byť priložené potrebné doklady. Termín je daný VZN, a to najneskôr do 31. januára 2011.
Daňovníci, ktorí v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nadobudli nehnuteľnosť, resp. ak u daňovníka
nastali zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností, sú tak povinní podať
nové daňové priznanie najneskôr do 31. januára 2011 (kúpa, predaj, dedenie, darovanie, ukončenie
oslobodenia).
Tlačivá na podanie daňového priznania (len daňovníci, u ktorých nastala zmena v priebehu
roka 2010) si môžete vyzdvihnúť na finančnom oddelení, II. posch., č. dv. 13. Tlačivá žiadosti
na úľavu a oslobodenie dane, resp. poplatku, sú k dispozícii na informáciách mestského úradu na
prízemí.

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka