Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky u zamestnávateľa Vytlačiť
 

MESTO LEVOČA

 

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

u zamestnávateľa:

Materská škola, Levoča, Železničný riadok 3 , 054 01 Levoča

 

  1. Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, absolvovanie prvej atestácie,

• najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania, podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov,

• dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa§ 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  1. Iné kritéria a požiadavky:

• ovládanie štátneho jazyka,

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

• zdravotná spôsobilosť,

• bezúhonnosť (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov poskytne fyzická osoba zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu),

• organizačné a riadiace schopnosti,

• znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov, ekonomických vzťahov a riadenia materskej školy.

 

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná vlastnoručne podpísaná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,

• úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

• úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

• potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

• vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy.

 

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nachádzajú na webovom sídle mesta www.levoca.sk.

 

  1. Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčný plat od 759,00 Eur.

 

      5.   Dátum a miesto podanie žiadosti o účasti na výberovom konaní:

       Uzávierka prijímania žiadosti je 14. 05. 2019 (utorok) do 14,00 hod.

Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie – MŠ, (adresa sídla) – NEOTVÁRAŤ na adresu:

Mesto Levoča, Mestský úrad Levoča, Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ŠÚ Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 54 Levoča
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla č.4.

 

     Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
              primátor mesta


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka