Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIAVytlačiť
 

Číslo: 4106/2019-OaVP-L


VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA


          Mesto Levoča, zastúpené a konajúce primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe pracovného poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca za nasledujúcich podmienok:

 

 

 1. Názov a sídlo zamestnávateľa:

           Mesto Levoča

           Mestský úrad Levoča

           Námestie Majstra Pavla 4/4

           054 01  Levoča 

 

 

 1. Obsadzovaná funkcia:

            - vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského

              úradu.

 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:

           - vysokoškolské vzdelania druhého stupňa,

           - niektorý z kvalifikačných predpokladov a niektorá z osobitných kvalifikačných

             požiadaviek pre základnú školu ustanovených v prílohe č. 1 k vyhláške

             Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa

             ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre

             jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných

             zamestnancov v znení neskorších predpisov,  

 • požiadavka najmenej piatich rokov pedagogickej činnosti,
 • absolvovanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Iné kritériá a požiadavky:
 1. počítačové znalosti – znalosť práce s textovými editormi, tabuľkovými procesormi, znalosť prípravy prezentácií, emailovej komunikácie a práce s internetom,
 2. znalosti právnych predpisov – znalosť a aplikácia právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť orgánov verejnej správy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 3. riadiaca prax v oblasti výkonu obsadzovanej funkcie  je výhodou.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. profesijný životopis,
 3. motivačný list,
 4. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške) a úradne overené fotokópie dokladov preukazujúcich splnenie kvalifikačných predpokladov,
 5. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, t. j. o tom, že uchádzač nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri mesiace,
 7. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,
 8. doklad preukazujúci plnenie požiadavky najmenej piatich rokov pedagogickej činnosti.

 

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nachádzajú na webovom sídle mesta www.levoca.sk.


 Vytlačený a uchádzačom podpísaný text informácie pre dotknutú osobu je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť vo výberovom konaní.

 

 1. Platové zaradenie:

V  zmysle  zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 08.

 

 1. Spôsob uskutočnenia výberového konania:

Výberové konanie prebehne pohovorom pred výberovou komisiou.

             

 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

           Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke s označením „VK – vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského úradu“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť najneskôr do 14.00 h dňa 19. 03. 2019 (vrátane) do podateľne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4/4, 054 01  Levoča. Rozhodujúci je dátum a čas uvedený na prezentačnej pečiatke mestského úradu.  

 

 1. Dátum vyhlásenia výberového konania: 26. 02. 2019                

 

  Levoča 25. 02. 2019

        

 

                                                                                   Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

                                                                                              primátor mesta

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka