Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam o výberovom konaníVytlačiť
 

 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

„ZAMESTNANEC ODDELENIA CESTOVNÉHO RUCHU A ROZVOJA MESTA – PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ, CESTOVNÝ RUCH, PROPAGÁCIA“

 

 

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta – podnikateľská činnosť, cestovný ruch, propagácia“.

 

            Obsadzované pracovné miesto bude vykonávané v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas na dobu určitú – zastupovanie počas materskej dovolenky.

 

            Obsahom obsadzovaného pracovného miesta je predovšetkým:

-  usmerňovanie podnikateľských aktivít v meste v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov

   mesta a rozvoja mesta,

-  zabezpečovanie plnenia úloh mesta v oblasti cestovného ruchu v spolupráci s partnerskými

   mestami,  

-  pracovné činnosti zamerané na propagáciu mesta.

 

 

            Kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačná požiadavka zamerania alebo odboru vzdelania:

– úplné stredné vzdelanie.

 

            Ďalšie predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť.

 

            Iné kritériá a požiadavky:

- orientačná znalosť a aplikácia právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť

  orgánov verejnej správy,

- počítačové znalosti – znalosť práce s textovými editormi, tabuľkovými procesormi, znalosť

  prípravy prezentácií, emailovej komunikácie a práce s internetom,

- odborná prax, prax pri výkone práce vo verejnom záujme (verejná služba) a v štátnej

  službe je výhodou.

 

            Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť vo výbere zamestnanca na obsadzované pracovné miesto,

- profesijný životopis,

- motivačný list,

- úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri

  mesiace,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,

- súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely výberu

  zamestnanca (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi na výber zamestnanca doručte poštou v zalepenej obálke na adresu Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča najneskôr 15. 02. 2018 o 12.00 hod. s označením „Neotvárať – zamestnanec OCRaRM – podnikateľská činnosť, cestovný ruch, propagácia.“.

 

            Mesto Levoča v pozícii zamestnávateľa rozhodne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

 

 

Levoča 08. 01. 2018

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               JUDr. Lýdia Budziňáková

                                                                                       zástupkyňa primátora mesta                                                                                                                                          


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka