Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta LevočaVytlačiť
 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča

 

            Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením č. 31/66 zo dňa 21. 09. 2017 vyhlasuje v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Levoča na deň 16. 11. 2017.

 

 1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

 1. Náležitosti prihlášky kandidáta:
 • titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedenou pracovnou pozíciou,
 • úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako 3 mesiace,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie hlavného kontrolóra nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas kandidáta so spracúvaním osobných údajov, vrátane ich uchovávania a zverejňovania, na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra mestským zastupiteľstvom.

 

 1. Voľba hlavného kontrolóra sa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 31/67 zo dňa 21. 09. 2017 uskutoční verejným hlasovaním v zmysle ustanovenia § 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči.

 

 1. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča má právo v deň konania voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu 15 minút.

 

 1. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Funkčné obdobie začína dňom 02. 01. 2018, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

 

Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča je najneskôr 02. 11. 2017 do 14.00 h. Miesto doručenia prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levoča je podateľňa Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča. Kandidát označí zadnú stranu obálky textom „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

 

Levoča 26. 09. 2017

                                                                                                PaedDr. Milan Majerský, PhD.
                                                                                                    primátor mesta Levoča  

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka