Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o zásadách prenajímania pozemkov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
18/2011
Schválené
24. novembra 2011
Vyhlásené
1. januára 2012
Účinnosť od
1. januára 2012