Transparentné mesto

Postup pri sprístupňovaní

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle ZÁKONA č. 211/2000 z.z.

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/200 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám voči mestu Levoča ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne (osobne do podateľne MsÚ alebo poštou), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Informácie, ktoré mesto Levoča v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. je povinné zverejniť, môžu žiadatelia získať:

* na internetovej stránke www.levoca.sk (časť Sprístupnenie informácií)

* na úradnej tabuli Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4

 

Informácie je možné podať osobne alebo písomne v stránkové dni mestského úradu a to:

pondelok 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00

streda 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00

piatok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00

Pre podanie žiadosti písomne:

Mestský úrad

Námestie Majstra Pavla 4

054 04 Levoča

Pre podanie žiadosti faxom:

053/4512246

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:

mesto@levoca.sk

alebo elektronická pošta konkretného oddelenia mestského úradu – nájdi na stránke KONTAKTY

Mesto Levoča ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:

1. štátne tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. – § 2)

2. služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. – § 3)

3. daňové tajomstvo (zák. č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov – § 23)

4. obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)

5. ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák. č. 211/2000 Z. z.

Podateľňa mestského úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov

a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať

buď poštou alebo prostredníctvom podateľne mestského úradu.

1. Mesto Levoča zverejňuje tieto informácie:

1. spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia mesta Levoča vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

4. postup, ktorý musí mesto Levoča dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto Levoča koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu Levoča,

6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto Levoča vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Povinné zverejnenie informácií uvedených v bode 1 zabezpečí právnik mesta a oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky.

Povinné zverejnenie informácií uvedených v bode 4 zabezpečia jednotliví vedúci oddelení.

Povinné zverejnenie informácií uvedených v bodoch 2, 3, 5, 6 zabezpečí právnik mesta.

2. Mesto Levoča zverejňuje:

* označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdania cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorý mesto previedlo do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby, ako orgánu verejnej moci

* dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva

* právny titul

* údaje o osobných údajov a iných identifikačných údajov osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno

2. adresa pobytu alebo sídlo

3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Tieto informácie zverejní mesto Levoča po dobu jedeného roka odo dňa od kedy došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.

Ustanovenie ods. 2 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom stanovenú cenu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Povinné zverejnenie informácií uvedených v ods. 2 zabezpečí vedúci dodelenia mestského majetku.

3. Mesto Levoča zverejní aj následovné informácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení:

1. termín a program zasadnutí mestského zastupiteľstva

2. návrhy všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) v lehote ustanovenej v zákone o obecnom zriadení

3. úplné znenia schválených a platných VZN v lehote do siedmich dní po ich schválení v mestskom zastupiteľstve

4. uznesenia MZ

5. údaje o dochádzke poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaniach

6. výpisy o hlasovaní poslancov okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí

7. rozbor hospodárskej činnosti, rozpočet mesta, záverečný účet v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách

4. Informácie zverejní mesto Levoča predovšetkým spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – na internetovej stránke mesta Levoča.

5. Informácie sa zverejňujú aj na úradnej tabuli mesta Levoča.

6. Informácie sa môžu zverejňovať aj:

* v Levočskom informačnom mesačníku

* alebo iným spôsobom (oznamom, vyhláškou a pod.)

7. Zákony SR sú k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárií právnika mesta.

8. Úradné dni a hodiny na Mestskom úrade sú:

Pondelok: 8,00 hod – 11,30 hod 12,00 hod – 15,00 hod

Streda: 8,00 hod – 11,30 hod 12,00 hod – 16,00 hod

Piatok: 8,00 hod – 11,30 hod 12,00 hod – 14,00 hod

 

Ako podať opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu mesta Levoča o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva písomne mestu Levoča.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok (§ 244 a nasl.).