Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o zriadení elokovaných pracovísk a zariadení školského stravovania ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča

Číslo
8/2016
Schválené
18. augusta 2016
Vyhlásené
24. augusta 2016
Účinnosť od
9. septembra 2016