Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o zásadách predaja nehnuteľného majetku mesta Levoča

Číslo
17/2011
Schválené
24. novembra 2011
Účinnosť od
1. januára 2012