Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
12/2015
Schválené
25. júna 2015
Účinnosť od
14. júla 2015