Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnejumeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
14/2016
Schválené
15. decembra 2016
Účinnosť od
1. januára 2017