Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
1/2016
Schválené
21. januára 2016
Vyhlásené
26. januára 2016
Účinnosť od
10. februára 2016