Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
26/2015
Schválené
17. decembra 2015
Vyhlásené
21. decembra 2015
Účinnosť od
8. januára 2016