Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Levoča

Číslo
2/2012
Schválené
26. januára 2012
Účinnosť od
9. februára 2012