Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Levoča na rok 2014

Číslo
17/2014
Schválené
14. októbra 2014
Vyhlásené
20. októbra 2014