Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
122/2004
Schválené
26. októbra 2004
Účinnosť od
1. januára 2005