Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
2/2014
Schválené
20. februára 2014
Účinnosť od
1. marca 2014