Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

Číslo
2/2016
Schválené
22. marca 2016
Vyhlásené
24. marca 2016
Účinnosť od
24. marca 2016