Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Číslo
5/2007
Účinnosť od
14. marca 2007