Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča

Číslo
3/2016
Schválené
19. mája 2016
Vyhlásené
25. mája 2016
Účinnosť od
6. júna 2016