Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
1/2012
Schválené
26. januára 2012
Účinnosť od
1. marca 2012