Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo
20/2015
Schválené
23. novembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016