Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo
20/2015
Schválené
23. novembra 2015
Vyhlásené
26. novembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016